Main navigation

Over ons

Ontstaan

In 1994 gaven de bestuurders van de stad Breda aan de stedenbouwkundige Rem Koolhaas de opdracht om een exclusief complex van woningen te realiseren op het vrijgekomen Chassé terrein. Hierover ontstonden felle discussies en er was veel kritiek. Sommigen noemden de plannen “Manhattan aan de Mark”.

De actieve Bredase ondernemer Jan Tebbe (1933-2006) verhief, samen met o.a. 5 plaatselijke architectenbureaus, zijn stem tegen de voorgenomen bouwactiviteiten. Hij werd daarin gesteund door velen die het Bredase erfgoed hoog in het vaandel hadden. Ze vonden de plannen te grootschalig en te massaal en niet afgestemd op de geleidelijke organische groei kenmerkend voor het historische centrum. Het tij was echter niet meer te keren.
Daarop nam Jan Tebbe c.s., op 1 januari 1996,  het initiatief tot oprichting van de Vereniging Stadssociëteit de Gouden Cirkel.
Al 24 jaar actief dus!

Waar staat de Gouden Cirkel voor:
Wij streven ernaar het culturele erfgoed van de stad Breda te bevorderen, in het bijzonder het historische stadsdeel binnen de singels.
We vinden het ook belangrijk dit erfgoed te integreren in de hedendaagse ontwikkelingen.
Actief steunen we initiatieven op bovenstaand gebied  in de stad Breda. Wij fungeren als intermediair en bieden een podium om deze discussie tussen iedereen, bestuur en burgers, te stimuleren.

Ons Beeldmerk
De naam Gouden Cirkel is bedacht door Jan Tebbe. Het is een metafoor voor een cultuurhistorische rondgang langs de markante pleinen en straten van de oude stad binnen de singels. Tevens is het een verwijzing naar de groep bewoners van de stad die zich rond de doelstellingen scharen.

Het beeld is ontworpen door 2 leden: de architecten Joost Margry en Leo Nouwens.

De Gouden Cirkel als Stadssociëteit
Vereniging Stadssociëteit De Gouden Cirkel functioneert volgens de sociëteitsformule: ”de historische rol van de stadssociëteit als informeel ontmoetingscentrum van bestuurders en burgers waarbij allerhande stedelijke kwesties en belangen in een aangename ambiance kunnen worden besproken”
De Gouden cirkel is geen inloopsociëteit, maar houdt eenmaal per maand, de laatste maandag van de maand, haar bijeenkomst in theaterdinersalon De Avenue. Gratis toegankelijk, ook voor niet-leden! We groeien gestaag: het ledental staat eind 2019 op ongeveer 140.

Privacyregeling
Door te klikken op onderstaande link, ziet u hoe wij voldoen aan de privacywetgeving.

Privacyverklaring[12237]

De oogst van 23 jaar Gouden Cirkel
Sinds 1996 hebben we ruim 200 openbare discussiebijeenkomsten, fora en excursies georganiseerd. We hebben hiermee een waardevolle bijdrage geleverd aan discussies die gingen over een groot aantal belangrijke ontwikkelingen in Breda.  Zoals de inrichting van het Chassé Park; behoud kerkgebouwen zoals de H. Hartkerk; klooster Catharinadal/Casino; ontwikkelingen in het stationsgebied/Via Breda; bebouwing Molsterrein/Lange Stallen. Bij veel discussiebijeenkomsten haalden we de krant, zoals tijdens de plannen voor de Open Haven/Nieuwe Rivier/Nieuwe Mark. Maar ook een bijeenkomst over het parkeren in de binnenstad: “De Blikken Cirkel”,  mag genoemd worden net als de discussie over “ HSL: Trein met Grote Voordelen?”. Verder hebben we een behoorlijk aantal verkiezings- en politieke debatten georganiseerd over hete culturele hangijzers in de stad.

Naast deze meer op actuele problematiek gerichte discussies, organiseerden we ook talloze lezingen en excursies waarbij ons historisch cultureel erfgoed centraal stond. Denk hierbij aan allerlei verhalen over de Nassau’s, de Gouden eeuw, het Begijnhof, ons  industrieel erfgoed, het Breda’s Mannenkoor, “de jacht in de Baroniestad”, “heerlijkheden in en om Breda”, de brouwerijen. Maar ook onderwerpen als carnaval en Breda Photo zijn langsgekomen. Zie onder de knop “archief” een compleet overzicht van alle bijeenkomsten.

Speciaal thema is sinds enkele jaren: ” Ons Erfgoed nabij”. Daarbij worden Bredase wijken diepgaand bekeken en beschreven. Er zijn er al vier aan bod gekomen: Heuvel, Belcrum, de Haagse Beemden en Zandberg. Hiervan zijn boekjes gemaakt die zowel in de boekhandel als tijdens onze avonden  verkrijgbaar zijn.

Maak kennis met het bestuur 

Jan de Bakker: penningmeester

Was eigenaar van Hoosemans Tuin&Dier en De Bakker Advies. Is secretaris en examinator van het Huisdier Kennis Instituut . Van 2009-2015 voorzitter van de wijkraad Stadshart-Valkenberg. Geboren in de binnenstad en woont daar nog steeds. Hierdoor  zeer betrokken bij alle ontwikkelingen in de (binnen)stad.

Liesbeth den Hartigh: secretaris

Woont sinds 1986 met veel plezier in Breda. Zij vindt dat besef van de waarde van het cultureel erfgoed de basis zou moeten zijn voor    verdere stadsontwikkeling.

 

 

Marijke van der Putten: voorzitter, programma, strategie en PR

Eigenaar van het psychologisch adviesbureau Inspirae (1992). Naast het bieden van organisatieadvies en coaching, produceert zij documentaires en programma’s. Sinds 2014 bestuurslid en sinds 2018 voorzitter. Zij is inspirator van de ontwikkeling van de programma’s en van de totstandkoming van de boeken over “Ons Erfgoed Nabij”. Daarnaast is zij gastvrouw van de openbare avonden en representeert het bestuur in vele netwerken in de stad.

Anke Tebbe: ledenacties

Echtgenote van Jan Tebbe die de Gouden Cirkel  in 1996 heeft opgericht.  Na 20 jaar Gouden Cirkel is het Bredase erfgoed nog steeds actueel! Anke houdt zich bezig met de activiteiten van de vereniging.

 

Marianne Volker: ledenadministratie

Is al vanaf de oprichting actief in de Gouden Cirkel, waarvan vele jaren als secretaris. Nu verzorgt ze de ledenadministratie en de verzending van de uitnodigingen voor de bijeenkomsten. De Cirkel zorgt er voor dat zo veel mogelijk  mensen hun mening kunnen geven over allerlei plannen voor de stad. Dat is een belangrijke rol, maar de bijeenkomsten bieden ook de nodige gezelligheid.

Peter van den Heuvel: PR en communicatie

Sinds 1994 woonachtig in Breda en sinds kort genietend van zijn pensioen, na een werkzaam leven in het onderwijs, laatstelijk als organisatieadviseur. Peter is geboeid door de geschiedenis van zijn stad en vindt de Stadssociëteit een prima manier om de belangstelling voor het erfgoed levend te houden. Niet minder belangrijk is het dat De Gouden Cirkel gezelligheid biedt.

 

Publicaties

De Vrede van Breda 1667


Ter gelegenheid van Breda-750, herdenkt stadssociëteit De Gouden Cirkel op 24 augustus 2002 De Vrede van Breda van 1667. Onderdeel van de herdenking is de presentatie van het boekje over de Vrede van Breda.

Het boekje herinnert de lezer eraan dat de Vrede van Breda een einde maakte aan de Tweede Engelse Oorlog en onthult het voor velen onbekende verband tussen de vredesconferentie in Breda en de beroemde tocht naar Chatham van admiraal de Ruyter. Het beschrijft de gebeurtenissen in onze stad tijdens de vredesonderhandelingen op het kasteel en het feest dat op 24 augustus 1667 losbarstte na de ratificatie van het vredesverdrag. De inhoud van het vredesverdrag maakt de lezer duidelijk dat de Vrede van Breda verstrekkende internationale gevolgen heeft gehad, die tot op heden op de wereldkaart zien zijn. Aan het einde van de geschiedschrijving van de Vrede van Breda vindt de lezer een routebeschrijving voor een wandeling langs de monumenten in de Bredase binnenstad die verbonden zijn met de Vrede van Breda

Mede dankzij een door de firma Giebels gesponsorde heruitgave is het boekje weer te koop voor € 10,- in de boekhandel. Ledenprijs € 5,- , verkrijgbaar tijdens onze bijeenkomsten.

De verleidelijke stad. Markten, pleinen en binnenhoven in Breda


Uitgave ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van stadssociëteit De Gouden Cirkel Breda 27 maart 2006. Het boekje beschrijft de markten, de pleinen en binnenhoven in de historische binnenstad binnen de singels. Die tezamen een gouden cirkel vormen. Het houdt een hartstochtelijk pleidooi voor de belevingswaarde van deze stedelijke ruimten.
Belevingswaarde: hoe je die ruimte beleeft en wat er te leven valt. Het jubileumboekje van stadssociëteit de Gouden Cirkel draagt ideeën en suggesties aan voor versterking van deze belevingswaarde.

Het boekje is uitverkocht. Het is wel te leen bij het bestuur.

De Gouden Cirkel Serie.

Sinds enkele jaren heeft de Gouden Cirkel haar aandacht voor erfgoed uitgebreid buiten de “gouden cirkel” van de binnenstad.  Want ook buiten de binnenstad is veel interessant erfgoed in de vorm van gebouwen, historie, cultuur en identiteit.  Elk jaar wordt een wijk onder de loep genomen inclusief de  ontwikkelingen die van invloed zijn. Met behulp  van deskundigen wordt het erfgoed in brede zin geanalyseerd en gepresenteerd op een excursie, een studieavond en een publicatie in boekvorm.
Het resultaat van deze aanpak is verrassend. De analyses zijn up to date, breed en diepgaand. Er is brede belangstelling en het leidt tot betrokkenheid, nieuwe inzichten en waardering van het leefgebied van velen.  En de vereniging, als platform voor erfgoed in de stad, bloeit als nooit tevoren.
Inmiddels zijn 4 wijken de revue gepasseerd: Heuvel, Belcrum, de Haagse Beemden en Zandberg.  In 2020 komt het centrum van de stad aan de orde. De publicaties (alle in klein formaat, ca 75 pagina’s, veel foto’s en kaarten) liggen bij alle Bredase boekhandels.  Als lid kunt u ze met korting kopen. Neem daarvoor contact op met het secretariaat:   m.vomie@outlook.com

Onze publicatie over Heuvel  (bijna uitverkocht).

Dit boek gaat over het ontwerp en de herstructurering van de wijk Heuvel. Heuvel is ontworpen door de fameuze architecten Grandpré Molière en Peutz. De wijk is gebouwd kort na de 2e wereldoorlog. Het ontwerp trok de aandacht in binnen en buitenland. Eind vorige eeuw raakte de wijk in verval, bouwkundig en sociaal. Dat leidde tot een ingrijpend plan voor herstructurering in samenspraak met de bevolking van de wijk. Een boeiend proces tussen deskundigen en bewoners. Het boek, met veel kaarten en foto’s, behandelt kort de stedenbouwkundige ontwikkeling van Breda en daarnaast natuurlijk het oorspronkelijk ontwerp van Heuvel en het herstructureringsplan met bijbehorende filosofie en werkwijze alsmede het resultaat  en de betrokkenheid van de bewoners.

Onze publicatie over Belcrum 

Deze publicatie richt zich op de stedelijke vernieuwing die in Belcrum in volle gang is. De betekenis van erfgoed, cultuur, identiteit en inbreng van de bewoners krijgt daarbij specifieke aandacht.  Het boek gaat uitvoerig in op het ontstaan van Belcrum en het industriële karakter dat de wijk tot voor kort kenmerkte.  Daarna komt de stedelijke vernieuwing in en om Belcrum aan bod. Te beginnen met de achteruitgang van industrie, de spectaculaire plannen voor station en spoorzone en de invloeden hiervan op Belcrum. Bewoners krijgen het woord over hun ervaringen met deze veranderingen. De visie van de wijkvereniging komt aan de orde en tenslotte de plannen die gemeente, ontwikkelaars en deskundigen hebben voor de wijk, in het bijzonder het Havenkwartier.

Onze publicatie over Haagse Beemden

Dit boek gaat over het ontwerp van de wijk en de situatie nu, na 40 jaar. Na een korte geschiedenis van het gebied en de aanloop naar het plan komt het toen revolutionaire plan aan de orde. Beide ontwerpers lichten hun opvatting en uitgangspunten  toe: het landschap als basis voor de opzet van de wijk in plaats van allerlei functies zoals verkeer, winkels, etc. Geen winkelcentrum als hart van de wijk maar een landgoed.  Daarna wordt ingegaan wat er nu leeft in de wijk, hoe het nu gaat. Diverse projecten, de bewoners en de wijkvereniging vertellen hun verhaal en doen suggesties.  Het boek rondt af met een analyse van sterke en zwakke punten en met aanbevelingen voor deze bijzondere Bredase wijk.

Toekomst van de Gouden Cirkel

We kijken uit naar de volgende decennia. De stad is in beweging en wij blijven dat ook. Dankzij de inbreng van een groeiend aantal actieve leden. Dank!

“Het historisch geweten van hedendaags Breda”

 

Menu