Publicaties

2021 verscheen ons jubileumboek Landschappelijk erfgoed Breda in beweging, met een hoofdstuk over monumentale bomen. (zie hieronder).

Het boek is enthousiast ontvangen. Bij de schrijvers ontstond de behoefte het verzamelde materiaal te verbreden en verdiepen. Een groep leden is daarmee aan de slag gegaan. Aan deskundigheid heeft het niet ontbroken: emeritus hoogleraar landschapsarchitectuur Frans Maas, voormalig hoofd Natuur en Landschap van de gemeente Breda Sjef Langeveld, bomenkenners Cedric Bousché en Cornelis van Gils, aangevuld met de bestuursleden Marijke van der Putten, Liesbeth den Hartigh en Peter van den Heuvel hebben een prachtig boekje gemaakt.

Het initiatief van De Gouden Cirkel vond weerklank bij de Bomenstichting en bij de gemeente Breda, die een verband ziet met het belangrijke beleidsthema Stad in een park. Mede dankzij financiële steun van de gemeente hebben we het boekje kunnen realiseren. We zijn er trots op!

Klik op de titel en geniet! Het “binnenzakboekje” is voor drie euro te koop bij de boekhandels. Ook leuk als cadeautje!

 

Landschappelijk Erfgoed Breda in Beweging.

Als stimulans om dit waarlijk prachtige boek vooral te gaan kopen, krijgt u hier een gratis voorproefje in de vorm van twee wandelingen en een fietstocht. Deze staan ook in het boek, maar het is wat gemakkelijker om de beschrijvingen te downloaden en te printen en daar mee te gaan lopen of fietsen. 

1 Fietsroute langs 13 locaties met monumentale bomen in Breda.

Uitgebreide beschrijvingen van zo’n 40 verschillende bomen. Van de Japanse notenboom (Ginkgo) tot de Kaukasische vleugelnoot. En zowel de oosterse als de westerse plataan. Trompetboom en tulpenboom. En nog veel meer prachtige bomen!

2 Rondje langs de singels

De singels zijn voor de stad een belangrijke structuur van groen en water. Maar de singels vormen ook een 7.5 kilometer lang lint waar groen, water, fauna, geschiedenis, cultuur architectuur, stedenbouw, kunst en recreatie als parels aan elkaar geregen worden.

3 Wandeling Park Overbos

Misschien niet zo bekend, maar wel interessant: een groene buffer tussen Prinsenbeek en de daar verdiepte snelweg A16. Compleet met twee “stadsducten” die een landschappelijke verbinding vormen tussen Prinsenbeek en de westrand van Breda.

wandeling fietsroute rondje langs de singels

Dit prachtige boekwerk met veel illustraties en foto’s is verkrijgbaar in de boekhandels die ons sponsoren en ook tijdens onze bijeenkomsten. 

Cahiers

Ziehier het eerste cahier van een nieuwe reeks: 

Eloi Koreman: Dynamisch erfgoed

Eloi Koreman, adviseur van NV Stadsherstel en verliefd op Breda maakte ons op 27 januari 2020 deelgenoot van zijn dromen over het historische Breda. Hij introduceert de term ‘dynamisch erfgoed’. Er is geen stilstand, eeuwenlang vinden laag op laag veranderingen plaats. Geïnspireerd door de loop van de rivier de Donk krijgt de rommelige binnenplaats van De Elisabeth een nieuw patroon dat eruit zien als een blad. De koepelgevangenis wordt bevrijd, ontdaan van een deel van zijn muren en door de toevoeging van bomen en slingerende fietspaden (ook door de koepel heen) ontstaat een ‘koepelpark’, bij voorkeur vrij van digitaal toezicht. Het Kasteel van Breda wordt een ‘kunstcitadel’ waar naast de kunstacademie ook een dependance van het Prado in Madrid wordt gevestigd en de KMA verhuist naar het terrein van de voormalige suikerfabriek dat weer zijn oorspronkelijke bestemming krijgt als inundatiegebied.

De Gouden Cirkel heeft de inspirerende lezing van Eloi Koreman over dynamisch erfgoed uitgegeven als Cahier nummer 1. De publicatie op A4-formaat met veel illustraties is te koop voor € 3. U kunt een of meer exemplaren bestellen bij het secretariaat: secretarisgoudencirkelbreda@gmail.com.

 

Reeks Ons Cultureel Erfgoed Nabij

Sinds enkele jaren heeft de Gouden Cirkel haar aandacht voor erfgoed uitgebreid buiten de “gouden cirkel” van de binnenstad, want ook buiten de binnenstad is veel interessant erfgoed te vinden: gebouwen, historie, cultuur en identiteit. Daarom hebben we een aantal wijken onder de loep genomen. Met behulp  van deskundigen is het erfgoed in brede zin geanalyseerd en gepresenteerd tijdens op een excursie, een studieavond en een publicatie in boekvorm. Het resultaat van deze aanpak is verrassend. De analyses zijn up to date, breed en diepgaand. Er is brede belangstelling en het leidt tot betrokkenheid, nieuwe inzichten en waardering van het leefgebied van velen.

De boekjes op A5-formaat met ongeveer 75 pagina’s zijn rijk geïllustreerd met kaarten en foto’s. Ze zijn te koop in de Bredase boekhandels. Leden kunnen ze met korting kopen. Neem hiervoor contact op met secretarisgoudencirkelbreda@gmail.com.

 

De herstructurering van de Bredase wijk Heuvel

Dit boek gaat over het ontwerp en de herstructurering van de wijk Heuvel. Heuvel is ontworpen door de fameuze architecten Grandpré Molière en Peutz. De wijk is gebouwd kort na de Tweede Wereldoorlog. Het ontwerp trok de aandacht in binnen- en buitenland. Eind vorige eeuw raakte de wijk in verval, bouwkundig en sociaal. Dat leidde tot een ingrijpend plan voor herstructurering, in samenspraak met de bevolking van de wijk. Dat was een boeiend proces met deskundigen en de bewoners. Het boek, met veel kaarten en foto’s, gaat kort in op de stedenbouwkundige ontwikkeling van Breda. Centraal staan het oorspronkelijk ontwerp van Heuvel, het herstructureringsplan , met de daarbij behorende filosofie en werkwijze, alsmede het resultaat en de wijze waarop de bewoners betrokken waren en zijn.

Uitgegeven in 2017, 72 pagina’s

ISBN 9789082701012

UITVERKOCHT

 

Stedelijke vernieuwing in de Bredase wijk Belcrum

Deze publicatie richt zich op de stedelijke vernieuwing die in Belcrum in volle gang is. De betekenis van erfgoed, cultuur, identiteit en inbreng van de bewoners krijgt daarbij specifieke aandacht.  Het boek gaat uitvoerig in op het ontstaan van Belcrum en het industriële karakter dat de wijk tot voor kort kenmerkte.  Daarna komt de stedelijke vernieuwing in en om Belcrum aan bod: de herbestemming van industrieterreinen, de spectaculaire plannen voor station en spoorzone en de invloeden hiervan op Belcrum. Bewoners komen aan het woord over hun ervaringen met deze veranderingen. De visie van de wijkvereniging komt aan de orde en tenslotte de plannen die gemeente, ontwikkelaars en deskundigen hebben voor de wijk, in het bijzonder voor het Havenkwartier.

Uitgegeven in 2018, 82 pagina’s

ISBN 9789082701029

 

40 jaar woonlandschap in de Bredase wijk Haagse Beemden

Dit boek gaat over het ontwerp van de wijk en de situatie nu, na 40 jaar. Na een korte geschiedenis van het gebied en de aanloop tot het plan komt het destijds revolutionaire plan aan de orde. Beide ontwerpers lichten hun opvatting en uitgangspunten  toe: het landschap als basis voor de opzet van de wijk in plaats van allerlei functies zoals verkeer, winkels, etc. Geen winkelcentrum als hart van de wijk maar een landgoed.  Daarna wordt ingegaan wat er nu leeft in de wijk, hoe het nu gaat. Diverse projecten, de bewoners en de wijkvereniging vertellen hun verhaal en doen suggesties.  Het boek rondt af met een analyse van sterke en zwakke punten en met aanbevelingen voor deze bijzondere Bredase wijk.

Uitgegeven in 2018, 76 pagina’s

ISBN 9789082701036

 

Het unieke van de eeuwenoude Bredase wijk Zandberg

Dit boek laat de bijzondere betekenis van de wijk Zandberg zien. Het is een wijk met een rijke geschiedenis, omvangrijk beschermd stadsgezicht en fraaie gebouwencomplexen. De wijk is sterk verbonden met de Mark, de singels en de binnenstad. Het woningbestand is bijzonder, evenals het winkelbestand met een bovenwijkse functie. Ook allerleis stedelijke verkeersverbindingen door en langs de wijk zijn beeldbepalend.

De publicatie gaat in op de geschiedenis van de wijk, de sociale ontwikkeling en de knelpunten in de inrichting van de openbare ruimte. Aan het woord komen bewoners, deskundigen, de wijkraden en de gemeente. Het boek sluit af met constateringen en aanbevelingen.

Uitgegeven in 2019, 72 pagina’s

ISBN 9789082701043

 

Het laatste deel van de reeks betreft het historische Centrum van Breda. Het boek schetst om te beginnen de stedenbouwkundige ontwikkeling van het Centrum. Verschillende auteurs belichten het Centrum vanuit hun perspectief. Zo staat Dingeman Kuilman, directeur van Stedelijk Museum Breda, stil bij de historische en culturele waarde van het stadshart. Frans Maas maakt een wandeling langs monumentale bomen en beschrijft het openbare groen. Toon Oomen bekijkt het Centrum met het oog van een architect. De wijkraad Stadshart/Valkenberg vertelt hoe het is om in het Centrum te wonen. Ook komt Jos Koniuszek aan het woord namens de ondernemers en kijkt Hans Thoolen van de gemeente verder vooruit. Alle auteurs wijzen op goede ontwikkelingen, maar hebben ook het nodige te wensen. Er valt nog veel te verbeteren. Het ruim van illustraties en kaarten voorziene boek sluit daarom af met conclusies en duidelijke aanbevelingen.

Uitgegeven in 2020

ISBN 9789082701076

In de prachtige reeks publikaties van Erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau, jaargang 40 (2021) Nr2 (mei) pp 41-44, staat een lovende recensie over ons boekje. Klik en lees!

Recent verschenen Gouden Cirkel – het historisch centrum van Breda tbv GC

 

Oudere uitgaven

De verleidelijke stad

Markten, pleinen en binnenhoven van Breda

Publicatie ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Stadssociëteit De Gouden Cirkel in 2007. Het boekje beschrijft de markten, pleinen en binnenhoven in de historische binnenstad van Breda binnen de singels, die tezamen een gouden cirkel vormen. Het bevat een hartstochtelijk pleidooi voor de belevingswaarde van deze stedelijke ruimten. Belevingswaarde: hoe je die ruimten beleeft en wat er te beleven valt. De jubileumpublicatie draagt ideeën en suggesties aan voor versterking van deze belevingswaarde.

UITVERKOCHT

 

De vrede van Breda 1667

Ter gelegenheid van Breda-750 heeft Stadssociëteit De Gouden Cirkel een boekje gepubliceerd over de Vrede van Breda.

Het boekje herinnert de lezer eraan dat de Vrede van Breda een einde maakte aan de Tweede Engelse Oorlog en onthult het voor velen onbekende verband tussen de vredesconferentie in Breda en de beroemde tocht naar Chatham van admiraal de Ruyter. Het beschrijft de gebeurtenissen in onze stad tijdens de vredesonderhandelingen op het kasteel en het feest dat op 24 augustus 1667 losbarstte na de ratificatie van het vredesverdrag. De inhoud van het vredesverdrag maakt de lezer duidelijk dat de Vrede van Breda verstrekkende internationale gevolgen heeft gehad, die tot op heden op de wereldkaart zien zijn. Aan het einde van de geschiedschrijving van de Vrede van Breda vindt de lezer een routebeschrijving voor een wandeling langs de monumenten in de Bredase binnenstad die verbonden zijn met de Vrede van Breda.

UITVERKOCHT

 

 

 

Menu