Main navigation

 

De verleidelijke stad

Markten, pleinen en binnenhoven van Breda

Publicatie ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Stadssociëteit De Gouden Cirkel in 2007. Het boekje beschrijft de markten, pleinen en binnenhoven in de historische binnenstad van Breda binnen de singels, die tezamen een gouden cirkel vormen. Het bevat een hartstochtelijk pleidooi voor de belevingswaarde van deze stedelijke ruimten. Belevingswaarde: hoe je die ruimten beleeft en wat er te beleven valt. De jubileumpublicatie draagt ideeën en suggesties aan voor versterking van deze belevingswaarde.

UITVERKOCHT

 

De vrede van Breda 1667

Ter gelegenheid van Breda-750 heeft Stadssociëteit De Gouden Cirkel een boekje gepubliceerd over de Vrede van Breda.

Het boekje herinnert de lezer eraan dat de Vrede van Breda een einde maakte aan de Tweede Engelse Oorlog en onthult het voor velen onbekende verband tussen de vredesconferentie in Breda en de beroemde tocht naar Chatham van admiraal de Ruyter. Het beschrijft de gebeurtenissen in onze stad tijdens de vredesonderhandelingen op het kasteel en het feest dat op 24 augustus 1667 losbarstte na de ratificatie van het vredesverdrag. De inhoud van het vredesverdrag maakt de lezer duidelijk dat de Vrede van Breda verstrekkende internationale gevolgen heeft gehad, die tot op heden op de wereldkaart zien zijn. Aan het einde van de geschiedschrijving van de Vrede van Breda vindt de lezer een routebeschrijving voor een wandeling langs de monumenten in de Bredase binnenstad die verbonden zijn met de Vrede van Breda.

UITVERKOCHT

 

Reeks Ons Cultureel Erfgoed Nabij

Sinds enkele jaren heeft de Gouden Cirkel haar aandacht voor erfgoed uitgebreid buiten de “gouden cirkel” van de binnenstad, want ook buiten de binnenstad is veel interessant erfgoed te vinden: gebouwen, historie, cultuur en identiteit.

Stadssociëteit De Gouden Cirkel heeft een aantal wijken onder de loep genomen. Met behulp  van deskundigen is het erfgoed in brede zin geanalyseerd en gepresenteerd tijdens op een excursie, een studieavond en een publicatie in boekvorm.

Het resultaat van deze aanpak is verrassend. De analyses zijn up to date, breed en diepgaand. Er is brede belangstelling en het leidt tot betrokkenheid, nieuwe inzichten en waardering van het leefgebied van velen.

De boekjes op A5-formaat met ongeveer 75 pagina’s zijn rijk geïllustreerd met kaarten en foto’s. Ze zijn te koop in de Bredase boekhandels. Leden kunnen ze met korting kopen. Neem hiervoor contact op met secretarisgoudencirkelbreda@gmail.com.

 

De herstructurering van de Bredase wijk Heuvel

Dit boek gaat over het ontwerp en de herstructurering van de wijk Heuvel. Heuvel is ontworpen door de fameuze architecten Grandpré Molière en Peutz. De wijk is gebouwd kort na de Tweede Wereldoorlog. Het ontwerp trok de aandacht in binnen- en buitenland. Eind vorige eeuw raakte de wijk in verval, bouwkundig en sociaal. Dat leidde tot een ingrijpend plan voor herstructurering, in samenspraak met de bevolking van de wijk. Dat was een boeiend proces met deskundigen en de bewoners. Het boek, met veel kaarten en foto’s, gaat kort in op de stedenbouwkundige ontwikkeling van Breda. Centraal staan het oorspronkelijk ontwerp van Heuvel, het herstructureringsplan , met de daarbij behorende filosofie en werkwijze, alsmede het resultaat en de wijze waarop de bewoners betrokken waren en zijn.

Uitgegeven in 2017, 72 pagina’s

ISBN 9789082701012

UITVERKOCHT

 

Stedelijke vernieuwing in de Bredase wijk Belcrum

Deze publicatie richt zich op de stedelijke vernieuwing die in Belcrum in volle gang is. De betekenis van erfgoed, cultuur, identiteit en inbreng van de bewoners krijgt daarbij specifieke aandacht.  Het boek gaat uitvoerig in op het ontstaan van Belcrum en het industriële karakter dat de wijk tot voor kort kenmerkte.  Daarna komt de stedelijke vernieuwing in en om Belcrum aan bod: de herbestemming van industrieterreinen, de spectaculaire plannen voor station en spoorzone en de invloeden hiervan op Belcrum. Bewoners komen aan het woord over hun ervaringen met deze veranderingen. De visie van de wijkvereniging komt aan de orde en tenslotte de plannen die gemeente, ontwikkelaars en deskundigen hebben voor de wijk, in het bijzonder voor het Havenkwartier.

Uitgegeven in 2018, 82 pagina’s

ISBN 9789082701029

 

40 jaar woonlandschap in de Bredase wijk Haagse Beemden

Dit boek gaat over het ontwerp van de wijk en de situatie nu, na 40 jaar. Na een korte geschiedenis van het gebied en de aanloop tot het plan komt het destijds revolutionaire plan aan de orde. Beide ontwerpers lichten hun opvatting en uitgangspunten  toe: het landschap als basis voor de opzet van de wijk in plaats van allerlei functies zoals verkeer, winkels, etc. Geen winkelcentrum als hart van de wijk maar een landgoed.  Daarna wordt ingegaan wat er nu leeft in de wijk, hoe het nu gaat. Diverse projecten, de bewoners en de wijkvereniging vertellen hun verhaal en doen suggesties.  Het boek rondt af met een analyse van sterke en zwakke punten en met aanbevelingen voor deze bijzondere Bredase wijk.

Uitgegeven in 2018, 76 pagina’s

ISBN 9789082701036

 

Het unieke van de eeuwenoude Bredase wijk Zandberg

Dit boek laat de bijzondere betekenis van de wijk Zandberg zien. Het is een wijk met een rijke geschiedenis, omvangrijk beschermd stadsgezicht en fraaie gebouwencomplexen. De wijk is sterk verbonden met de Mark, de singels en de binnenstad. Het woningbestand is bijzonder, evenals het winkelbestand met een bovenwijkse functie. Ook allerleis stedelijke verkeersverbindingen door en langs de wijk zijn beeldbepalend.

De publicatie gaat in op de geschiedenis van de wijk, de sociale ontwikkeling en de knelpunten in de inrichting van de openbare ruimte. Aan het woord komen bewoners, deskundigen, de wijkraden en de gemeente. Het boek sluit af met constateringen en aanbevelingen.

Uitgegeven in 2019, 72 pagina’s

ISBN 9789082701043

 

Te verschijnen in 2020 is het vijfde en laatste deel van de reeks Ons Cultureel Erfgoed Nabij, dat het centrum van Breda onder de loep neemt.

 

 

 

Menu